Ochrana osobných údajov


Starostlivosť o klienta je pre nás to najvyššou prioritou a veľmi si vážime Váš záujem o naše
služby. Záleží nám na Vašej bezpečnosti a preto sa počas komunikácie, zbere a archivovaní
Vašich osobných údajov riadime len platnou legislatívou, ktorá je v súlade s novým
nariadením o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation). Táto
nová legislatíva je a bude veľkým prínosom pre zákazníka, nakoľko výrazne zvýši jeho
kontrolu a povedomie nad dátami v digitálnom svete, ktoré sú o ňom spracúvané.

1. Osobné údaje a ich ochrana :
Spoločnosť FYZIOterapia EB s.r.o. prijala na ochranu Vašich osobných údajov technické a
organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou,
manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Tieto opatrenia sú priebežne kontrolované a
aktualizované podľa najnovších poznatkov a stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu
ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu a do 72 hodín
informovať o vzniku takéhoto porušenia.
2. Spracovanie osobných údajov :
Osobné údaje spracúvame v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. V
prípade, keď vypĺňate formulár na našej webovej stránke, tak takto vyzbierané osobné údaje
sú spracúvané výhradne za účelom, ktorý je uvedený na našom formulári.
3. Osobné údaje a zákonnosť ich spracúvania :
V prípade, že sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje, tak z hľadiska zákonnosti
môže ísť o poskytnutie :
– s Vašim súhlasom (formuláre, booking termínu, odoberanie bullteinu atď.)
4. Práva dotknutých osôb :
Počas spracovania Vašich osobných údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva :
a) Právo na informácie
Môžete od nás požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere spracúvame Vaše osobné
údaje
b) Právo na opravu úpravu
Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné môžete kedykoľvek požiadať o ich
opravu, úpravu alebo ich doplnenie.
c) Právo na vymazanie
Zanikol dôvod pre ktorý boli osobné údaje spracované, takéto spracovanie je neoprávnené,
alebo ste odvolali Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, tak podľa zákona máte
možnosť požadovať o vymazanie Vašich osobných údajov. V prípade, že existujú iné zákonné
dôvody ako napríklad výkon alebo obhajoba právnych nárokov, zákonom upravené lehoty a
iné dôvody, ktoré môžu zabrániť okamžitému vymazaniu Vašich osobných údajov.
Tieto a ďalšie práva si môžete kedykoľvek uplatňovať na emailovej adrese info@fyzio.sk

5. Zmena podmienok ochrany súkromia :
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme
Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť
alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto
podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak sa zmenia tieto podmienky
podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením
na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
6. Kontaktné údaje
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov nás môžete
kedykoľvek kontaktovať na info@fyzio.sk

7. Spoločné prevádzkové priestory (chodby a recepcia) prevádzky FYZIO sú monitorované kamerovým systémom so záznamom, z dôvodu ochrany majetku. Kamerový záznam je uchovávaný spätne max po dobu 15 dní.