Fyziolinka: +421 910 294 803

Ochrana osobných údajov

Starostlivosť o klienta je pre nás to najvyššou prioritou a veľmi si vážime Váš záujem o naše služby. Záleží nám na Vašej bezpečnosti a preto sa počas komunikácie, zbere a archivovaní Vašich osobných údajov riadime len platnou legislatívou, ktorá je v súlade s novým nariadením o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation). Táto nová legislatíva je a bude veľkým prínosom pre zákazníka, nakoľko výrazne zvýši jeho kontrolu a povedomie nad dátami v digitálnom svete, ktoré sú o ňom spracúvané.

1. Osobné údaje a ich ochrana :

Spoločnosť FYZIOterapia EB s.r.o. prijala na ochranu Vašich osobných údajov technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Tieto opatrenia sú priebežne kontrolované a aktualizované podľa najnovších poznatkov a stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu a do 72 hodín informovať o vzniku takéhoto porušenia.

2. Spracovanie osobných údajov :

Osobné údaje spracúvame v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. V prípade, keď vypĺňate formulár na našej webovej stránke, tak takto vyzbierané osobné údaje sú spracúvané výhradne za účelom, ktorý je uvedený na našom formulári.

3. Osobné údaje a zákonnosť ich spracúvania :

V prípade, že sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje, tak z hľadiska zákonnosti môže ísť o poskytnutie :
– s Vašim súhlasom (formuláre, booking termínu, odoberanie bullteinu atď.)

4. Práva dotknutých osôb :

Počas spracovania Vašich osobných údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva :

a) Právo na informácie
Môžete od nás požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere spracúvame Vaše osobné údaje

b) Právo na opravu úpravu
Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné môžete kedykoľvek požiadať o ich opravu, úpravu alebo ich doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Zanikol dôvod pre ktorý boli osobné údaje spracované, takéto spracovanie je neoprávnené, alebo ste odvolali Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, tak podľa zákona mátemožnosť požadovať o vymazanie Vašich osobných údajov. V prípade, že existujú iné zákonné dôvody ako napríklad výkon alebo obhajoba právnych nárokov, zákonom upravené lehoty a iné dôvody, ktoré môžu zabrániť okamžitému vymazaniu Vašich osobných údajov. 

Tieto a ďalšie práva si môžete kedykoľvek uplatňovať na emailovej adrese info@fyzio.sk

5. Zmena podmienok ochrany súkromia :

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

6. Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na info@fyzio.sk